Feministisk Ordlista

Tanken med det här är att skriva en ordista över de ord och uttryck som används inom den feministiska diskursen. Alla begrepp och uttryck är inte direkt relaterade till feminism men jag tar med dessa ändå då de används mycket inom feministiska diskussioner. Feminismen får inte bli en rörelse eller ideologi som enbart stannar inom snäva utbildade kretsar utan den måste ha ett språk som kan nå ut till alla. Därför är det viktigt att vi delar samma språk och känner till samma uttryck och begrepp.

Jag vill påpeka att det här är en ordlista som inte på något sätt är fullständig, vill en ha utförligare förklaringar så föreslår jag Google. Jag tänker mig att listan kan användas som en lätttillgänglig översikt i diskussioner när något känns oklart. En måste inte använda alla dessa uttryck hela tiden eller lära sig allting utantil men det kan underlätta att veta när och hur de kan användas vid behov. Jag har listat nästan alla begrepp och uttryck i bokstavsordning. När jag inte gjort det så beror det på att ett eller flera uttryck “hör ihop” eller ofta förväxlas och då har jag valt att förklara dom efter varandra.

Ableism

(av engelskans “able”, ungefär “duglig”:

Att diskriminera en person eller grupp pga funktionsnedsättning.Innebär att en person med funktionsnedsättning behandlas sämre än en person utan funktionsnedsättning behandlas eller skulle ha behandlats i samma situation.

Ableism syftar på både fysiska, psykiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. Diskriminering mot handikapp visar sig exempelvis genom att personer som är rullstolsburna inte har tillgång till det offentliga rummet i lika stor mån som personer som inte är rullstolsburna.

Ageism

(av engelskans “age” vilket betyder “ålder”) Att diskriminera en person eller en grupp för deras ålder.Här kan det handla om fördomsfulla attityder mot äldre, ålderdom och åldrandet, diskriminering av äldre människor, och institutionella metoder och strategier som vidmakthåller stereotyper om äldre. Kan också handla om diskriminering pga låg ålder. När jag arbetade som journalist för något år sedan upplevde jag ofta att jag inte togs på allvar pga min låga ålder.

Bisexualitet

är en sexuell läggning där en person känner emotionell och sexuell dragning till både kvinnor och män. Ett annat sätt att beskriva bisexualitet på kan vara att se attraktionen flytande mellan två poler där ena polen är kvinna och den andra man men där kön fortfarande är viktigt för ens attraktion.

Pansexualitet

är en sexuell läggning där en person känner emotionell och sexuell dragning till en person oavsett kön. Det betyder att könstillhörighet är oviktigt när det kommer till någon sorts attraktion. Jag har märkt att det finns en viss oklarhet kring vad skillnaden mellan bi och pan sexualitet egentligen är och jag tycker det bäst kan förklaras som följande: Bi står för “två” – som i två kön – och kan beskrivas som att den sexuella dragningen antingen är till en kvinna eller en man. Bisexualitet kan också vara ttraktion till personer av fler än ett kön, inte nödvändigtvis i samma omfattning, på samma sätt eller samtidigt. Pan betyder ungefär “allt” och menar att kön är ett flytande koncept och inte en viktig del i attraktionen.

Cis

Cis är latin och betyder “på samma sida” och är motsatsen till trans* vilket är latin och betyder “på andra sidan” den som är Cis och det kön hen tilldelades vid födseln. En cis person ses även av samhället som det kön en tilldelats av födseln. Kortfattat, den som inte är en cisperson är en trans* person.

Cissexism

att göra skillnad på trans*- och cispersoners kön, att se cispersoners könsidentitet som mer autentisk, att underkänna någons kön för att hen har fel genitalier, fel kropp.

Diskurs

(Feministisk): Begreppet diskurs betyder kommunikation som innefattar specialiserad kunskap av olika slag. Den här ordlistan kan exempelvis ses som en feministisk diskurs men specialiserad och specfik kunskap kring ämnen och diskussioner som rör feminismen. (Det här är också ett begrepp som kan förklaras i all oändlighet och därför kommer en mer utförlig förklaring snart)

Exotifiering/Orientalisering

kan bäst besrkivas som en del av rasismen som tar sig ett mer subtilt och “mindre synligt uttryck, dvs om rasism är fientligt så är exotofiering beundran, nyfikenhet ibland även avund inför det som är annorlunda. Människor som kommer från icke västerländska kulturer/länder ses med den exotifierande blicken ofta som något nytt och spännande. Problemet kring det här är att det också är väldigt avhumaniserande att bli sedd som någon ny “art” som är till för att underhålla den vita människan. Genom att exotifiera människor så blir “de” aldrig som “oss”, som normen och det normala. För mer info om det här så har Falsksanning skrivit ett väldigt bra inlägg: http://falskheten.blogspot.nl/2012/10/ras-skolan-del-3-exotica-ett-forsok.html

God Ton

Det här är inte ett begrepp i sig som kan hittas i någon ordlista men används väldigt ofta inom feministiska diskussioner i situationer där någon i maktposition kräver att den som blir förtryckt ska använda sig av en vänlig ton när hen debatterar. Det är ett sätt att utöva olika härskartekniker genom att kräva ett vänligt svar samtidigt som en förlämpar och förtrycker någon. Ett bra exempel på det här är den sk “rabiata hysteriska feministen” som blir arg och ryter ifrån i diskussioner. God Ton krävs oftast av män när de upplever att den de diskuterar med börjar bli arg och tar illa upp. Det är såna här och liknande situationer någon syftar på när den säger att en inte alltid kan kräva God Ton.

HBTQ

en vedertagen förkortning för homosexuella, bisexuella, trans*  och Queer personer.

Hen

Är ett pronomen (och Sveriges mest laddade lilla ord typ) som kan användas när kön är okänt. Det gäller i skrift (istället för att skriva hon/han = hen) men även som ett pronomen för trans* personer som känner att de är varken kvinna eller man.

Heteronormativet

Vi lever i ett samhälle där heterosexualitet ses som normen för människan, dvs det som är normalt och socialt accepterat. Den här normen kan sammanfattas som att kvinnor förväntas åtrå män och ingå i relationer med män och vise versa. Heteronormativet betyder också att kvinnor förväntas ha ett feminint beteende och män förväntas ha ett maskulint beteende. Detta kan uttryckas bland annat i förväntningar om att en person är heterosexuell utan att man har relevant och adekvat information för att kunna komma till den slutsatsen. Heteronormen upprätthållls via uppfostran (tydliga könsroller för tjejer och killar) men också via populärkultur där den romantiska kärleken mellan kvinna och man dominerar.

Intergender

samlingsbegrepp för personer med könsidentitet mellan eller bortom man och kvinna. Kan vara både och, ingetdera eller inte vilja definiera sig alls. Uttrycket icke-binär kan också anvvändas för att beskriva att en person inte identifierar sig som varken kvinna eller man.

Intersektionalitet

Är ett teoretiskt hjälpmedel för att analysera och beskriva hur olika disriminerande maktordningar/förtryck samverkar i ett samhälle. Används mycket inom feminismen då det är svårt att blunda för andra förtryck när en upptäckt sitt eget. En person som har invandrat och är kvinna förtrycks båda av patriarket som kvinna men utsätts även av rasism pga sin bakgrund. Viktigt att nämna: personer som av omgivningen uppfattas som “icke svenska” kan också utsättas för rasism. Inom feminismen så används intersektionalitet som ett sätt att belysa sitt eget förtryck mot andra och se sambanden i att en kan vara både förtryckt och förtryckare beroende på sammanhang och situation. Ett bra inlägg som förklarar begreppet mer utförligt: http://vardagsrasismen.tumblr.com/post/71977416200/vad-ar-intersektionalitet

Intersex

Syftar på anatomiska skillnader hos en individ som innebär att kroppen och anatomin, inkluderat gener, könshormoner och/eller könsorgan inte  kan kategoriseras som varken man eller kvinna. Oftast innebär det att någon är född med en eller flera medicinska tillstånd. Exempelvis, ett barn föds med snopp men har en livmoder. Att använda uttrycket “medicinskt tillstånd” för att förklara intersex kan vara problematiskt av olika skäl. Läkarvetenskapen sjukdomsförklarar intersexersoners kroppar för att de är “ovanliga”. Samtidigt finns det en allmän sjukdomsdefinition där “medicinska tillstånd” där en person lider/mår dåligt. Det här betyder att läkarna, familjen och omgivningen kanske lider mer av att barnet har både snopp och livmoder än barnet själv!

Kulturell Appropriering/Cultural Appropriation

(relaterat till begreppet Exotifiering längre upp): syftar på när en person eller grupp “tar över” eller immitera delar av en annan kultur. Det här kan ha en negativ effekt i situationer där en dominant kultur tar över och tillämpar en minoritets kultur och gör den till sin egen. Kulturell appropriering kan ske på många olika sätt. Problematiken ligger i att en kulturell företeelse kan försvinna och/eller förlora sin mening efter att den tagits upp av en dominant kultur.

Könskorrigering

är den medicinska och kirurgiska behandlingen som används för att ändra en persons fysiska kön. Alla trans* personer genomgår inte en könskorrigering.

Könsmaktordning

används för att beskriva hur män är överordnade kvinnor i samhället via patriarket. Begreppet beskriver den hierarki som finns mellan könen där män är ledande och dominanta och kvinnor ses som andraklassens medborgare. Det går att dela upp könsmaktordningen i tre kategorier (det finns säkert många fler men jag brukar använda mig av dessa tre för att förenkla).

  1. Män i alla samhällen är från födseln fostrade att ha den ekonomiska och beslutande makten i samhälle och familj. Det har gjort att samhällets regler utformats på så sätt att denna ordning kan upprätthållas vilket gör att män får störst makt i alla delar av samhället. Den här skeva fördelningen leder till väldigt negativa konsekvenser för kvinnor: män är majoriteten i allt som gäller ägande och ekonomi vilket gör att kvinnor tilldelas en mindre andel av den ekonomiska och beslutande makten samt att deras egenskaper nedvärderas.
  2. Könsmaktordningen kontrollerar även kvinnans sexualitet då hon ses som ett sexuellt objekt subjektet (dvs mannen) kan använda till sin egen njutning. Mannen är den som jagar och förför medan kvinnan är den som “släpper till” eller blir jagad och förförd. Kvinnan dubbelstraffas konstant då det är en tunn linje mellan att vara promiskiös och alldeles för pryd.
  3. Kvinnor upprätthåller könsmaktordningen själva genom att de fostras att ha en syn på sig själva som mindre värda i jämförelse med mannen. Tänk på uttryck som “gråta som en liten flicka” eller “tjejer snackar bara skit om varandra”, handlar om att nervärdera kvinnliga egenskaper och få kvinnor att framstå som mindre värda än män. Flickor uppfostras att upprätthålla synen på pojkar och män som det positiva och som normen samt att anpassa sig till män så gott de kan. Kvinnor tvingas in i en roll som traditionsbärare av könsmaktsordningen vilket gör att de fostrar sina söner till maktinnehavare och sina döttrar till “duktiga flickor” och “riktiga kvinnor”.

Om en vill läsa mer om hur det här fungerar rent praktiskt så rekommenderar jag boken: Egalias döttrar av Gerd Brantenberg.

MRA (man rights activist)

Motsatsen till feminism i princip. En rörelse som förkastar iden om könsmaktsordningen och patriaret och propagerar istället för att män är underordnade kvinnor i samhället.

Norm

underförstådda regler, förväntningar och beteenden som gäller i en gemenskap eller i samhället i stort. Normer skapar riktlinjer och mönster för hur vi ska utföra något eller uppträda mot varandra. Inom feminismen så analyseras och motarbetas negativa normer som upprätthåller en ordning där kvinnan är underordnad mannen. Andra normer så som hetero- och cis normen arbetas aktivt emot också.

Objektifiering

Det finns väldigt många beskrivningar och förklaringar till ordet objektifiering men jag tänker såhär kring det. Ett objekt är något som är passivt, något som andra (subjekt dvs aktiva) utför handlingar på, använder eller kastar när de är klara med det. Jag tänker mycket på materiella saker som är objekt och som vi använder till vår fördel och njutning. Att objektifiera en kvinna funkar väldigt mycket på samma sätt. Kvinnor framställs som objekt i reklam och media, något passivt som är till för att behaga mannen som kan välja om han vill använda just den kvinnan/produkten eller inte. Ett objekt har aldrig makten över sin egen varelse utan är ständigt utnyttjad och passiv i jämförelse med den (mannen) som den används och brukas av.

Outing

Att berätta om någons sexuella läggning eller om personen är trans* utan den personens tillåtelse. Att “outa” någon på det här sättet kan medföra fara för personen då samhället inte är tolerant mot HBTQ personer samt att det kan medföra ett obehag för personen som inte vill ses eller defineras enbart som sin en HBTQ person.

Patriarkat

En samhällsordning som ger män mer social, ekonomisk och politisk makt än kvinnor.

Privilegier

Medfödda fördelar en person har. Vita män med goda eknomiska förusättningar har tex mer privelegier än rasfierade fattiga kvinnor då de inte utsatts för förtryck så som rasism, sexism eller klassförakt. Viktigt att komma ihåg: en kan ha vissa privelegier i en situation men vara utsatt för förtryck i en annan. En vit kvinna är mer privilegiad än en svart kvinna men kan samtidigt utsättas för sexism av män.

PoC/WoC: People of Color och Women of Color.

Uttryck som beskriver människor som inte ses som vita (eller ser sig själva som vita).

Queer

är ett väldigt brett begrepp men lösa definitioner som beskriver ett förhållningssätt/rörelse som kritiserar normer kring kön och sexualitet (kritik mot heteronormativiteten främst) men kan även användas som ett sätt att identifiera sig själv. Det kan syfta på könsidentitet, sexuella läggning eller att ens förhållningssätt är queer.

Rape Culture/Våldtäkskultur

Citerar det här inlägget: http://www.politism.se/genusfolket/no-sympathy-with-whores-vad-ar-en-valdtaktskultur/ ” Våldtäktskultur innebär förenklat den kultur av rädsla och ständig medvetenhet om risken att bli våldtagen som kvinnor runt om i hela världen växer upp i och tvingas anpassa sig till varje dag. Kännetecknet för en våldtäktskultur är att kvinnor skuldbeläggs för sin egen våldtäkt om de inte lever upp till de krav som våldtäktskulturen har ställt upp på hur kvinnor ska skydda sig, samt att mäns sexualitet utmålas som okontrollerbar och alla män som potentiella våldtäktsmän.”

Rasifiering

ett begrepp som beskriver hur människor ses som stereotyper utifrån fördomar om deras bakgrund eller ursprung. Exempel: Att romer antas stjäla eller att folk med ursprung från Afrika skulle vara bra på att dansa osv. Rasfiering kan också vara ett väldigt brett begrepp och innefatta alla personer som av en normativ blick blir identifierade utifrån upplevd etnicitet kan sägas vara rasfierade. Det blir då ett begrepp för “ickevithet” som lägger fokus på var olika rasgrupper skapas, nämligen i betraktarens ögon.

Sexism

Samlingsbegrepp för diskriminering och fördomar mot personer på grund av fysiskt kön, könsidentitet, könsuttryck och andra könsrelaterade fakktorer. Normer och strukturer upprätthåller dessa fördomar i samhället där könsmaktsordningen och patriarket underordnar och utnyttjar cis-kvinnor och HBTQ personer.

Sizeism

(från engelskans “size”, “storlek”): Diskriminering mot en persons kroppstyp. Diskriminering mot personer som är “under/överviktiga” eller långa/korta är vanligt förekommande.

Strukturellt förtryck

Förtryck som upprätthålls av sociala, juridiska, ekonomiska, medicinska normer och strukturer. Det är skillnad på att bli kränkt eller förolämpad en enstaka gång jämfört med ett förtryck som är strukturellt och genomsyrar samhället. Människor som får uppleva strukturellt förtryck tvingas oftast leva med det dagligen och förhålla sig till sitt förtryck konstant. Rasism och sexism är två förtryck som är strukturella som upprätthålls.

Tolkningsföreträde

Eftersom vi lever i ett samhälle där männen och vita personer står över kvinnor och PoCs blir konsekvensen att vita män är de som definerar samhället. Deras upplevelse (tolkning) är den som räknas som normen. Problemet med det här är att bara en syn på saker och ting ges samt att det osynliggör förtryck och normer/strukturer som skadar många människor. Inom feminismen pratas det därför ofta om att lägga tolkningsföreträdet där det här hemma dvs den som har egna upplevelser av att bli utsatt för ett visst förtryck bör ha rätt att själv definera vad förtrycket är, istället för att definitioner ska skapas och spridas av personer i förtryckarpositioner.

Trans*

motsatsen till CIS, dvs en person som inte identifierar sig med det medfödda könet eller det kön en blir sedd som av samhället. Anledningen till att * används när en skriver trans* är för att  trans* är ett paraplybegrepp för flera sorters personer. Tex transsexuella, intersexuella, icke binära osv.

VKM (Vita Kränkta Män)

Ett uttryck som används för att beskriva personer med mycket privilegier som anser sig vara kränkta eller illa behandlade när de tvingas omvärdera sin syn på världen eller konfronteras med sina fördomar. Begreppet skapades via en Facebooksida som använde sig av exempel på just denna typen av män. Men begreppet är problematiskt eftersom att det ofta används för att klanka ner på män från arbetarklassen som saknar högre utbildning och ganska ofta arbete och utöver det inte kan greppa iden med genus. Det finns tydliga spår av att använda begreppet för att sparka neråt på de män som inte saknar utbildning och arbete män som är tydliga förlorare i dagens samhälle och vänder sin ilska mot feminismen. Det är åtminstone så det har använts hittills.

Victim blaming/Slut Shaming

Våldtäktskultur innebär förenklat den kultur av rädsla och ständig medvetenhet om risken att bli våldtagen som kvinnor runt om i hela världen växer upp i och tvingas anpassa sig till varje dag. Kännetecknet för en våldtäktskultur är att kvinnor skuldbeläggs för sin egen våldtäkt om de inte lever upp till de krav som våldtäktskulturen har ställt upp på hur kvinnor ska skydda sig, samt att mäns sexualitet utmålas som okontrollerbar och alla män som potentiella våldtäktsmän.”
Citerar det här inlägget: http://www.politism.se/genusfolket/no-sympathy-with-whores-vad-ar-en-valdtaktskultur/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s