Ordlista för Feministisk Diskurs

Tanken med det här inlägget är att skriva en ordista över de ord och uttryck som används inom den feministiska diskursen. Alla begrepp och uttryck är inte direkt relaterade till feminism men jag tar med dessa ändå då de används mycket inom feministiska diskussioner. Feminismen får inte bli en rörelse eller ideologi som enbart stannar inom snäva utbildade kretsar utan den måste ha ett språk som kan nå ut till alla. Därför är det viktigt att vi delar samma språk och känner till samma uttryck och begrepp.

Jag vill påpeka att det här är en ordlista som inte på något sätt är fullständig, vill en ha utförligare förklaringar så föreslår jag Google. Jag tänker mig att listan kan användas som en lätttillgänglig översikt i diskussioner när något känns oklart. En måste inte använda alla dessa uttryck hela tiden eller lära sig allting utantil men det kan underlätta att veta när och hur de kan användas vid behov. Jag har listat nästan alla begrepp och uttryck i bokstavsordning. När jag inte gjort det så beror det på att ett eller flera uttryck “hör ihop” eller ofta förväxlas och då har jag valt att förklara dom efter varandra.

Feministiskt Ordlista

Varför kallas det för feminism? Det här är nog den vanligaste frågan jag har fått när jag uttryckt att jag är feminist. Svaret är enkelt: rörelser namnges utefter den gruppen som diskrimineras. Feminismen värnar om kvinnor och kämpar för kvinnors rättigheter i samhället. Anledningen till att det INTE är bättre att kalla sig själv för humanist eller liknande benämningar är för att dessa rörelser/begrepp inte har kvinnan som central intresse i sin ideologi. För mer info och förklaringar kring varför det kallas för feminism och varför ett ordbyte vore att urholka rörelsens betydelse läs det här briljanta inlägget: http://hej.blekk.se/2013/06/26/varfor-det-heter-feminism/ (Jag har fått några kommentarer om att jag inte tagit med betydelsen bakom ordet “feminism” helt och hållet och det är sant, jag kommer uppdatera den här delen av ordlistan mer utförligt snart och även skriva ett eget inlägg om det)

(Nu kommer resten av begreppen/uttrycken i bokstavsordning i den mån det är möjligt)

Ableism (av engelskans “able”, ungefär “duglig”: Att diskriminera en person eller grupp pga funktionsnedsättning eller handikapp.

Innebär att en person med funktionsnedsättning behandlas sämre än en person utan funktionsnedsättning behandlas eller skulle ha behandlats i samma situation. Ableism syftar på både fysiska, psykiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. Diskriminering mot handikapp visar sig exempelvis genom att personer som är rullstolsburna inte har tillgång till det offentliga rummet i lika stor mån som personer som inte är rullstolsburna.

Ageism: (av engelskans “age” vilket betyder “ålder”) Att diskriminera en person eller en grupp för deras ålder.

Här kan det handla om fördomsfulla attityder mot äldre, ålderdom och åldrandet,
diskriminering av äldre människor, och institutionella metoder och strategier som vidmakthåller
stereotyper om äldre. Kan också handla om diskriminering pga låg ålder. När jag arbetade som
journalist för något år sedan upplevde jag ofta att jag inte togs på allvar pga  min låga ålder.

Antiteism/Antitheism: Att aktivt ta avstånd från religion och olika gudar. Antitheister tar också avstånd från religiösa grupper och personer och vill urholka religionsfriheten.

Bisexualitet: är en sexuell läggning där en person känner emotionell och sexuell dragning till både kvinnor och män. Ett annat sätt att beskriva bisexualitet på kan vara att se attraktionen flytande mellan två poler där ena polen är kvinna och den andra man men där kön fortfarande är viktigt för ens attraktion.

Pansexualitet: är en sexuell läggning där en person känner emotionell och sexuell dragning till en person oavsett kön. Det betyder att könstillhörighet är oviktigt när det kommer till någon sorts attraktion. Jag har märkt att det finns en viss oklarhet kring vad skillnaden mellan bi och pan sexualitet egentligen är och jag tycker det bäst kan förklaras som följande: Bi står för “två” – som i två kön – och kan beskrivas som att den sexuella dragningen antingen är till en kvinna eller en man. Bisexualitet kan också vara ttraktion till personer av fler än ett kön, inte nödvändigtvis i samma omfattning, på samma sätt eller samtidigt. Pan betyder ungefär “allt” och menar att kön är ett flytande koncept och inte en viktig del i attraktionen.

Cis: Cis är latin och betyder “på samma sida” och är motsatsen till trans* vilket är latin och betyder “på andra sidan” den som är Cis och det kön hen tilldelades vid födseln. En cis person ses även av samhället som det kön en tilldelats av födseln. Kortfattat, den som inte är en cisperson är en trans* person.

Cissexism: att göra skillnad på trans*– och cispersoners kön, att se cispersoners könsidentitet som mer autentisk, att underkänna någons kön för att hen har fel genitalier, fel kropp.

Diskurs (Feministisk): Begreppet diskurs betyder kommunikation som innefattar specialiserad kunskap av olika slag. Den här ordlistan kan exempelvis ses som en feministisk diskurs men specialiserad och specfik kunskap kring ämnen och diskussioner som rör feminismen. (Det här är också ett begrepp som kan förklaras i all oändlighet och därför kommer en mer utförlig förklaring snart)

Exotifiering/Orientaliseringkan bäst besrkivas som en del av rasismen som tar sig ett mer subtilt och “mindre synligt uttryck, dvs om rasism är fientligt så är exotofiering beundran, nyfikenhet ibland även avund inför det som är annorlunda. Människor som kommer från icke västerländska kulturer/länder ses med den exotifierande blicken ofta som något nytt och spännande. Problemet kring det här är att det också är väldigt avhumaniserande att bli sedd som någon ny “art” som är till för att underhålla den vita människan. Genom att exotifiera människor så blir “de” aldrig som “oss”, som normen och det normala. För mer info om det här så har Falsksanning skrivit ett väldigt bra inlägg: http://falskheten.blogspot.nl/2012/10/ras-skolan-del-3-exotica-ett-forsok.html

God Ton: Det här är inte ett begrepp i sig som kan hittas i någon ordlista men används väldigt ofta inom feministiska diskussioner i situationer där någon i maktposition kräver att den som blir förtryckt ska använda sig av en vänlig ton när hen debatterar. Det är ett sätt att utöva olika härskartekniker genom att kräva ett vänligt svar samtidigt som en förlämpar och förtrycker någon. Ett bra exempel på det här är den sk “rabiata hysteriska feministen” som blir arg och ryter ifrån i diskussioner. God Ton krävs oftast av män när de upplever att den de diskuterar med börjar bli arg och tar illa upp. Det är såna här och liknande situationer någon syftar på när den säger att en inte alltid kan kräva God Ton.

HBTQ: en vedertagen förkortning för homosexuella, bisexuella, trans*  och Queer personer.

Hen: Är ett pronomen (och Sveriges mest laddade lilla ord typ) som kan användas när kön är okänt. Det gäller i skrift (istället för att skriva hon/han = hen) men även som ett pronomen för trans* personer som känner att de är varken kvinna eller man.

Heteronormativet: Vi lever i ett samhälle där heterosexualitet ses som normen för människan, dvs det som är normalt och socialt accepterat. Den här normen kan sammanfattas som att kvinnor förväntas åtrå män och ingå i relationer med män och vise versa. Heteronormativet betyder också att kvinnor förväntas ha ett feminint beteende och män förväntas ha ett maskulint beteende. Detta kan uttryckas bland annat i förväntningar om att en person är heterosexuell utan att man har relevant och adekvat information för att kunna komma till den slutsatsen. Heteronormen upprätthållls via uppfostran (tydliga könsroller för tjejer och killar) men också via populärkultur där den romantiska kärleken mellan kvinna och man dominerar.

Intergender: samlingsbegrepp för personer med könsidentitet mellan eller bortom man och kvinna. Kan vara både och, ingetdera eller inte vilja definiera sig alls. Uttrycket icke-binär kan också anvvändas för att beskriva att en person inte identifierar sig som varken kvinna eller man.

Intersektionalitet: Är ett teoretiskt hjälpmedel för att analysera och beskriva hur olika disriminerande maktordningar/förtryck samverkar i ett samhälle. Används mycket inom feminismen då det är svårt att blunda för andra förtryck när en upptäckt sitt eget. En person som har invandrat och är kvinna förtrycks båda av patriarket som kvinna men utsätts även av rasism pga sin bakgrund. Viktigt att nämna: personer som av omgivningen uppfattas som “icke svenska” kan också utsättas för rasism. Inom feminismen så används intersektionalitet som ett sätt att belysa sitt eget förtryck mot andra och se sambanden i att en kan vara både förtryckt och förtryckare beroende på sammanhang och situation.                                                                                        Ett bra inlägg som förklarar begreppet mer utförligt: http://vardagsrasismen.tumblr.com/post/71977416200/vad-ar-intersektionalitet

Intersex: Syftar på anatomiska skillnader hos en individ som innebär att kroppen och anatomin, inkluderat gener, könshormoner och/eller könsorgan inte  kan kategoriseras som varken man eller kvinna. Oftast innebär det att någon är född med en eller flera medicinska tillstånd. Exempelvis, ett barn föds med snopp men har en livmoder. Att använda uttrycket “medicinskt tillstånd” för att förklara intersex kan vara problematiskt av olika skäl. Läkarvetenskapen sjukdomsförklarar intersexersoners kroppar för att de är “ovanliga”. Samtidigt finns det en allmän sjukdomsdefinition där “medicinska tillstånd” där en person lider/mår dåligt. Det här betyder att läkarna, familjen och omgivningen kanske lider mer av att barnet har både snopp och livmoder än barnet själv!

Kulturell Appropriering/Cultural Appropriation:(relaterat till begreppet Exotifiering längre upp): syftar på när en person eller grupp  “tar över” eller immitera delar av en annan kultur. Det här kan ha en negativ effekt i situationer där en dominant kultur tar över och tillämpar en minoritets kultur och gör den till sin egen. Kulturell appropriering kan ske på många olika sätt. Problematiken ligger i att en kulturell företeelse kan försvinna och/eller förlora sin mening efter att den tagits upp av en dominant kultur.

Könskorrigering: är den medicinska och kirurgiska behandlingen som används för att ändra en persons fysiska kön. Alla trans* personer genomgår inte en könskorrigering.

Könsmaktordning: används för att beskriva hur män är överordnade kvinnor i samhället via patriarket. Begreppet beskriver den hierarki som finns mellan könen där män är ledande och dominanta och kvinnor ses som andraklassens medborgare. Det går att dela upp könsmaktordningen i tre kategorier (det finns säkert många fler men jag brukar använda mig av dessa tre för att förenkla).

1. Män i alla samhällen är från födseln fostrade att ha den ekonomiska och beslutande makten i samhälle och familj. Det har gjort att samhällets regler utformats på så sätt att denna ordning kan upprätthållas vilket gör att män får störst makt i alla delar av samhället. Den här skeva fördelningen leder till väldigt negativa konsekvenser för kvinnor: män är majoriteten i allt som gäller ägande och ekonomi vilket gör att kvinnor tilldelas en mindre andel av den ekonomiska och beslutande makten samt att deras egenskaper nedvärderas.

2. Könsmaktordningen kontrollerar även kvinnans sexualitet då hon ses som ett sexuellt objekt subjektet (dvs mannen) kan använda till sin egen njutning. Mannen är den som jagar och förför medan kvinnan är den som “släpper till” eller blir jagad och förförd. Kvinnan dubbelstraffas konstant då det är en tunn linje mellan att vara promiskiös och alldeles för pryd.

3. Kvinnor upprätthåller könsmaktordningen själva genom att de fostras att ha en syn på sig själva som mindre värda i jämförelse med mannen. Tänk på uttryck som “gråta som en liten flicka” eller “tjejer snackar bara skit om varandra”, handlar om att nervärdera kvinnliga egenskaper och få kvinnor att framstå som mindre värda än män. Flickor uppfostras att upprätthålla synen på pojkar och män som det positiva och som normen samt att anpassa sig till män så gott de kan. Kvinnor tvingas in i en roll som traditionsbärare av könsmaktsordningen vilket gör att de fostrar sina söner till maktinnehavare och sina döttrar till “duktiga flickor” och “riktiga kvinnor”.

Om en vill läsa mer om hur det här fungerar rent praktiskt så rekommenderar jag boken: Egalias döttrar av Gerd Brantenberg.

MRA  (man rights activist): Motsatsen till feminism i princip. En rörelse som förkastar iden om könsmaktsordningen och patriaret och propagerar istället för att män är underordnade kvinnor i samhället.

Norm: underförstådda regler, förväntningar och beteenden som gäller i en gemenskap eller i samhället i stort. Normer skapar riktlinjer och mönster för hur vi ska utföra något eller uppträda mot varandra. Inom feminismen så analyseras och motarbetas negativa normer som upprätthåller en ordning där kvinnan är underordnad mannen. Andra normer så som hetero- och cis normen arbetas aktivt emot också.

Objektifiering: Det finns väldigt många beskrivningar och förklaringar till ordet objektifiering men jag tänker såhär kring det. Ett objekt är något som är passivt, något som andra (subjekt dvs aktiva) utför handlingar på, använder eller kastar när de är klara med det. Jag tänker mycket på materiella saker som är objekt och som vi använder till vår fördel och njutning. Att objektifiera en kvinna funkar väldigt mycket på samma sätt. Kvinnor framställs som objekt i reklam och media, något passivt som är till för att behaga mannen som kan välja om han vill använda just den kvinnan/produkten eller inte. Ett objekt har aldrig makten över sin egen varelse utan är ständigt utnyttjad och passiv i jämförelse med den (mannen) som den används och brukas av.

Outing: Att berätta om någons sexuella läggning eller om personen är trans* utan den personens tillåtelse. Att “outa” någon på det här sättet kan medföra fara för personen då samhället inte är tolerant mot HBTQ personer samt att det kan medföra ett obehag för personen som inte vill ses eller defineras enbart som sin en HBTQ person. 

Patriarkat: En samhällsordning som ger män mer social, ekonomisk och politisk makt än kvinnor.

Privilegier: Medfödda fördelar en person har. Vita män med goda eknomiska förusättningar har tex mer privelegier än rasfierade fattiga kvinnor då de inte utsatts för förtryck så som rasism, sexism eller klassförakt. Viktigt att komma ihåg: en kan ha vissa privelegier i en situation men vara utsatt för förtryck i en annan. En vit kvinna är mer privilegiad än en svart kvinna men kan samtidigt utsättas för sexism av män.

PoC/WoC: People of Color och Women of Color. Uttryck som beskriver människor som inte ses som vita (eller ser sig sjäva som vita).

Queer:  är ett väldigt brett begrepp men lösa definitioner som beskriver ett förhållningssätt/rörelse som kritiserar normer kring kön och sexualitet (kritik mot heteronormativiteten främst) men kan även användas som ett sätt att identifiera sig själv. Det kan syfta på könsidentitet, sexuella läggning eller att ens förhållningssätt är queer.

Rasifiering: ett begrepp som beskriver hur människor ses som seterotyper utifrån fördomar om deras bakgrund eller ursprung. Exempel: Att romer antas stjäla eller att folk med ursprung från Afrika skulle vara bra på att dansa osv. Rasfiering kan också vara ett väldigt brett begrepp och innefatta alla personer som av en normativ blick blir identifierade utifrån upplevd etnicicitet kan sägas vara rasfierade. Det blir då ett begrepp för “ickevithet” som lägger fokus på var olika rasgrupper skapas, nämligen i betraktarens ögon.

Rape Culture/Våldtäkskultur: Citerar det här inlägget: http://www.politism.se/genusfolket/no-sympathy-with-whores-vad-ar-en-valdtaktskultur/

” Våldtäktskultur innebär förenklat den kultur av rädsla och ständig medvetenhet om risken att bli våldtagen som kvinnor runt om i hela världen växer upp i och tvingas anpassa sig till varje dag. Kännetecknet för en våldtäktskultur är att kvinnor skuldbeläggs för sin egen våldtäkt om de inte lever upp till de krav som våldtäktskulturen har ställt upp på hur kvinnor ska skydda sig, samt att mäns sexualitet utmålas som okontrollerbar och alla män som potentiella våldtäktsmän.”

Sexism: Samlingsbegrepp för diskriminering och förrdomar mot personer på grund av fysiskt kön, könsidentitet, könsuttryck och andra könsrelaterade fakktorer. Normer och strukturer upprätthåller dessa fördomar i samhället där könsmaktsordningen och patriarket underordnar och utnyttjar cis-kvinnor och HBTQ personer.

Sizeism (från engelskans “size”, “storlek”): Diskriminering mot en persons kroppstyp. Diskriminering mot personer som är “under/överviktiga” eller långa/korta är vanligt förekommande.

Strukturellt förtryck: Förtryck som upprätthålls av sociala, juridiska, ekonomiska, medicinska normer och strukturer. Det är skillnad på att bli kränkt eller förolämpad en enstaka gång jämfört med ett förtryck som är strukturellt och genomsyrar samhället. Människor som får uppleva strukturellt förtryck tvingas oftast leva med det dagligen och förhålla sig till sitt förtryck konstant. Rasism och sexism är två förtryck som är strukturella som upprätthålls.

Tolkningsföreträde: Eftersom vi lever i ett samhälle där männen och vita personer står över kvinnor och PoCs blir konsekvensen att vita män är de som definerar samhället. Deras upplevelse (tolkning) är den som räknas som normen. Problemet med det här är att bara en syn på saker och ting ges samt att det osynliggör förtryck och normer/strukturer som skadar många människor. Inom feminismen pratas det därför ofta om att lägga tolkningsföreträdet där det här hemma dvs den som har egna upplevelser av att bli utsatt för ett visst förtryck bör ha rätt att själv definera vad förtrycket är, istället för att definitioner ska skapas och spridas av personer i förtryckarpositioner.

Trans*: motsatsen till CIS, dvs en person som inte identifierar sig med det medfödda könet eller det kön en blir sedd som av samhället. Anledningen till att * används när en skriver trans* är för att  trans* är ett paraplybegrepp för flera sorters personer. Tex transsexuella, intersexuella, icke binära osv.

VKM (Vita Kränkta Män): Ett uttryck som används för att beskriva personer med mycket priviilegier som anser sig vara kränkta eller illa behandlade när de tvingas omvärdera sin syn på världen eller konfronteras med sina fördomar.

Victim blaming/Slut Shaming: Att lägga ansvaret på offret efter en våldtäkt genom att tex ifrågasätta vad för sorts kläder kvinnan hade på sig under våldtäkten, hur många sexpartners hon haft innan, om hon sa nej tillräckligt mycket osv osv. Hör ihop med våldtäkskultur där kvinnan förväntas ta ansvar för mannens sexuella aggressioner samt bestraffas om hon blir våldtagen då hon anses kunnat förhindra våldtäkten om hon gjort något annorlunda.

Jag har tagit med de ord/begrepp jag tänkt på själv, är det så att ni känner att något mer borde vara med eller att jag borda ta bort/lägga till något tveka inte att skriva så fyller jag på listan!

Advertisements

42 comments

 1. Jättebra lista diggar skarpt!!!! men tycker att benämningen under/överviktig är lite fel (då det ej finns någon normalvikt, ändå). Skulle kanske kunna sättas inom situationstecken eller bytas ut??

 2. istället för “|underhålla den vita] mannen och kvinnan” (under exotifiering) kanske det skulle stå “personen” eller “människan” för att inkludera även de som inte anser sig tillhöra det binära könssystemet?

 3. Superbra lista! Jag håller inte riktigt med om att orientalism skulle ses som motsatsen till rasism dock, men det är ju en tolkningsfråga 🙂 Jag tolkar det som att exotifiering är en del av orientalismen/orientaliseringen

 4. Tack för ditt initiativ 🙂

  Här är några fler begrepp från Facebook.

  Genus/Socialt Kön
  Genusvetenskap
  Genusordning

  Performativitet
  Könande

  Male Gaze
  Feminist Sex Wars (Antis & Sexpositiv Feminism)
  Hegemonisk Maskulinitet

  Vågor/Feministiska Vågor
  Queerteori (alt. Queerfeminism)
  Postkolonialism (alt. Postkolonial Feminism eller Svart Feminism)
  Särartsfeminism/Likhetsfeminism
  Socialistisk Feminism

  MGTOW (Men Going Their Own Way)
  PUA (Pick-Up artist)
  Jämställdist

 5. Jättebra att lägga upp en lista med förklaringar, du har lagt ner tid och kraft på det och det är lovvärt. Tyvärr tycker jag att flera beskrivningar är direkt missvisande. Särskilt förklaringen till “varför det heter feminism” och hur du beskriver “diskurs”. Om syftet är att folk snabbt och lätt ska få en inblick i knepiga men nyttiga begrepp är jag rädd att den här listan på vissa punkter gör mer skada än nytta. Jag vet att det är s v å r t att skriva bra förenklingar av komplexa fenomen, och det är inget som görs i en handvändning. Det är inte min lista utan din, och vill du ta till dig av kritiken så gör det, och vill du låta bli så gör du det. Det ligger på dig. Här är Nationella sekretariatet för genusforsknings ordlista, som kan vara bra att utgå från: http://www.genus.se/meromgenus/ordlista/ men den är såklart inte heller heltäckande.

  Det verkar som att diskursbiten är tagen från Wikipedia, och i samma wikiartikel tycker jag det här säger det bättre:” Språket är summan av de enheter, den struktur, som skapar, upprätthåller och utgör begreppsbildning och förståelse. Därför är språket den avgörande instansen för mänsklig samvaro, där diskursen är begreppsvärlden i dess specifika uttryck. Med denna utvidgade betydelse är det ett samlingsnamn för de infallsvinklar, begrepp, sätt att resonera, frågeställningar och så vidare som tillämpas inom ett visst område.” Det låter knepigt och är det också – men diskurs kan sägas vara hur man talar om/beskriver/agerar/porträtterar något för att därmed skapa detsamma. “Diskursbrott” är ett annat ord som är bra i sammanhanget, och ett exempel kan vara ett ord som “hen” som utvidgar diskursen genom att sätta ord på ett fenomen och därmed skapa detsamma.

  Men det är du och inte jag som gör anspråk på ordförklaring och jag hoppas att du fortsätter uppdatera tills det når en bra beskrivning – jag tycker inte att mina tillägg alls gör beskrivningen hundraprocentig.

 6. Jättebra initiativ det här!!

  På bisexualitet står det “personer av båda könen”, vilket är lite missvisande. “både män och kvinnor” är bättre tycker jag!

  Och vad blev det av Q:et i HBTQ-definitionen? Eller faller queera personer inom det bredare trans*-begreppet? Jag har nämligen lite svårt att personligen “claima” en transidentitet; jag kopplar just ordet trans till kampen för rätten till könskorrigering och kampen mot tvångssterilisering och kampen mot våld och hat riktat mot transpersoner … och det känns inte rätt att påstå att det är “mina” kamper när jag mer är icke-binär/intergender. Och detta motiverar för mig att Q:et i HBTQ skiljs från T:et. Men kartan kanske håller på att ritas om med hjälp av den där lilla asterisken?

 7. I all välmening: Exotifiering ‘är inte’ motsatsen till rasism, som det står nu. Exotifiering ‘är’ däremot en sida av rasism (just liksom det står i bloggen du länkar till).

 8. Bisexuella har inte alls nödvändigtvis en binär syn på kön, vilket det nu låter som att du menar. Det går utmärkt att identifiera sig som bisexuell och vara attraherad av personer “oavsett kön” eller hur jag ska uttrycka saken.

   1. Jag beskriver mig själv som båda. Enligt mig är det samma sak men två olika genusperspektiv, men pansexuella ogillar ofta att en säger det.
    Bisexuella dras till “båda könen”. Det är en sexuell läggning. Bisexuella hade nog menat att pansexuella är ett problem eftersom pansexuella får det att låta som sexuell läggning är något valt.
    Pansexualitet är starkt kopplat till queer och queerteori. Pansexuella menar att genus eller kön är oväsentligt för deras attraktion eller förälskelser. De erkänner alltså inte idén om att det skulle finnas “två olika kön” att dras till. De brukar mena att de dras till personen och involverar sig gärna i relationer med andra som inte väljer dem efter deras kön. Pansexualitet är alltså mycket kopplat till ideologi och ställningstaganden.

   2. Det är svårt! Jag vågar inte säga att något av det är det ena eller det andra. Jag identifierar mig inte själv som pansexuell och vet för lite om det för att kunna definiera, så det vågar jag inte uttala mig om. Av de diskussioner jag har sett så verkar det inte finnas någon konsensus över huvud taget om vad skillnaden skulle vara – ibland har jag sett pansexuella personer hävda det du skriver om bisexualitet, men jag har aldrig hört/sett någon bisexuell säga att de själva har en binär könssyn (har dock såklart inte frågat alla, lol), däremot har jag hört/sett bisexuella säga att de INTE har det men tycker ändå att bisexualitet är ett bra ord för deras läggning. Jag är själv en av dem! Dvs är bisexuell men har inte en binär syn på kön. Jag har aldrig försökt motivera detta på något sätt innan, hm. Jag ser benämningen på sexuella läggningar lite som ett ganska otillräckligt men ändå användbart sätt att vagt beskriva något extremt komplext fenomen. Till exempel föreställer jag också att en person kan säga att den är heterosexuell, dvs. bara attraheras av “ett kön”, utan att för den sakens skull vara en övertygad anhängare av tvåkönsmodellen. Det är alltså extremt svårt att ge en exakt beskrivning av vad en sexuell läggning “är”! Och särskilt svårt eftersom det i det här fallet rör sig om två på många sätt överlappande begrepp. Det kan mycket väl finnas två personer som är identiska i vilka de attraheras av, men den ena är bi och den andra är pan bara beroende på vilken relation de har till orden. Och jag lovar att det finns någon som läser det här just nu och tänker, “vilken idiot, den har ingen aning om vad den pratar om! allt är fel!”. Och den personens åsikt är antagligen också befogad. Slutsats: det är komplicerat! Och jag har inget mer hjälpsamt att komma med, förhoppningsvis finns det mer kunniga personer här 🙂

   3. Har pratat med människor som identifierar sig som pan och har pratat med människor som ser sig själva som bi nu efter att jag postat min lista. Det du säger stämmer men eftersom pan och bisexualitet används inom feminismen så kände jag att det var viktigt att ta med dessa begrepp.

    Har uppdaterat den beskrivningen nu och även om jag inte kan ta med allting så blev det kanske lite mer inkluderande nu?

   4. Håller med om det Maja säger, jag är en av de många personer som identifierar mig som bisexuell och skulle beskriva det som att jag attraheras av personer av fler än ett kön. Och tja, jag blir ledsen när folk använder definitioner av bisexualitet som exkluderar mig bara för att enkelt kunna förklara pansexualitet som begrepp.

    Ja – bi betyder två på latin. Men det behöver inte syfta på attraktion till två kön. När termen dök upp inom sexologin på 1800-talet så syftade biprefixet på föreställningen om att bisexuella personer skulle ha två inneboende kön – en kvinnlig del som attraherades av män och en manlig del som attraherades av kvinnor. Senare omtolkades det till att bi- skulle syfta på att en attraherades av två kön. I nuläget så är det många bisexuella som valt att omtolka det till att en attraheras av kön som är lika ens eget och kön som är olika ens eget (alltså utifrån homo och hetero som begrepp), eller bara väljer att skita i den latinska innebörden av bi för att vi inte tycker att etymologi är lika intressant som att använda ett begrepp vi trivs med för att beskriva vår sexualitet. Sen så finns det ju dessutom de som attraheras av två kön utan att dessa två kön är just män och kvinnor.

    Jag skulle säga att skillnaden mellan bisexualitet och pansexualitet är vad en själv identifierar sig som. Visst att det kanske är svårare att förklara, men det är inte schysst mot bisexuella personer att använda en definition av vår sexuella läggning som många av oss inte känner igen sig i för att göra det enklare att förklara eller för att pansexualitet som begrepp ska få större legitimitet.

   5. Har pratat med andra som identifierar sig som bisexuella och de tycker den uppdaterade versionen av definitionen nu är okej, känner du att det är bättre och om inte vad tycker du jag borde lägga till för att kunna definiera det bättre?

   6. Jag tycker att beskrivningen av bisexualitet är bättre, även om jag inte riktigt fattar vad det innebär att “kön fortfarande är viktigt för ens attraktion”, men definitionen av skillnaden mellan bi och pan känns fortfarande ganska jobbig (det står ju fortfarande att “den sexuella dragningen antingen är till en kvinna eller en man”) – och onödig. Räcker det inte att konstatera att skillnaden är oklar och beror på hur olika personer väljer att identifiera sig? Som Alice skriver betyder “bi” två på latin, men ordets ursprung innebär absolut inte att innebörden måste vara densamma idag.

   7. Jag tror inte det går att gör alla nöjda. Jag har pratat med både bi och pan sexuella som faktiskt tycker det är en klar skillnad mellan deras sexualiteter och just för att förtydliga att det finns både bi och pan sexualitet så måste det också finnas en viss skillnad mellan dessa. Självklart passar inte alla definitioner alla till 100% (jag själv passar inte in) men om vi ska kunna ha ett språk kring det och kunna förklara för andra som inte är lika insatta är det nog viktigt med en viss generalisering.

   8. Jag vet inte vad det stod innan, men jag tycker inte att definitionen känns okej eftersom jag inte håller med om att bisexualitet innebär attraktion till män och kvinnor, utan till fler än ett kön (som kan vara attraktion till män och kvinnor, men inte måste vara det, kan lika gärna vara attraktion) och inte heller håller med om att det behöver innebära att kön är viktigt för attraktionen (men kan vara det).

    Här är en kort definition av bisexualitet som jag inte tror exkluderar bisexulla personer (men om någon som identifierar sig som bisexuell tycker att de inte inkluderas av den så får de såklart rätta mig): Attraktion till personer av fler än ett kön, inte nödvändigtvis i samma omfattning, på samma sätt eller samtidigt.

   9. Jag lägger till din korta beskrivning också!
    Kommer uppdatera listan med fler begrepp imorgon så kika gärna in och säg vad du tycker då. Mitt mål är verkligen att försöka få med så mycket som möjligt men det är också lite svårt när människor säger lika saker och tycker olika kring samma begrepp.

   10. Okej, nu tycker jag att det blev bra! Men jag tänker att du skulle kunna byta ut ordet “menar” mot “kan uppfattas som” eller “kan beskrivas som”, så låter det mindre som den slutgiltiga definitionen = blir mindre exkluderande. Jag tror att vaghet är rätt bra i det här fallet 🙂

 9. Jag tycker att internalisering är ett viktigt ord att ta upp i sammanhanget, särskilt när man talar om strukturellt förtryck. Många har svårt att förstå varför man “accepterar” förtryck och undrar varför man inte “bara här tvärtom” osv.

 10. Könsroll
  Biologism – Samlingsord för idéer om att skillnader mellan kvinnor och män är biologiska (testosteron påverkar aggressivitet, sexualitet, att kvinnor efter puberteten är sämre på matte, att män har bättre bollsinne etc.)
  Avvikarteorier – När man talar om våldtäkt används avvikarteorier för att förklara att våldtäkter utförs av avvikande män: alkoholister, missbrukare, psykiskt sjuka, brottslingar etc. För att motargumentera idéen om att “vanliga, hederliga” män kan begå våldtäkter.
  Kanske transsexuell och transvestit?

   1. Relationen mellan testosteron och aggressivitet är vid det här laget grundligt avfärdad inom psykologin men kommer nog hänga med i populärkulturen i några år till. Den ursprungliga vetenskapen bakom detta påstående var mycket svag och går under samma tema som “kvinnor är bättre på att multitaska” vilket också är en vetenskapligt avfärdad myt.

    http://www.aftonbladet.se/halsa/article6392428.ab
    http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091208132241.htm
    http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=strange-but-true-testosterone-alone-doesnt-cause-violence
    http://www.cbc.ca/news/technology/testosterone-leads-to-fairness-not-aggression-researchers-1.796578

 11. Helt underbar lista! Perfekt när man vill kolla upp begrepp och få mer att stå på i debatter/diskussioner 🙂
  Begrepp du kan lägga till:
  Dubbelbestraffning
  Hämndporr
  Hora/madonna komplexet

 12. Jättebra initiativ!
  Dock tycker jag du bör ändra “hon” under victimblaiming/slutshaming till hen eftersom transpersoner också upplever det och inte bara cis-kvinnor.
  Annars var det bra 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s